Algemene voorwaarden TIME2PAY

Algemene diensten

1. Definities

1.1 TIME2PAY hierna afgekort als 'T2P'.
1.2 klant : iedere natuurlijk- of rechtspersoon of zijn vertegenwoordiger, die een economische activiteit uitoefent en welke met T2P een overeenkomst aangaat,
1.3 leverancier : ieder natuurlijk – of rechtspersoon, die een economische activiteit uitoefent, en diensten of producten levert aan de klant in onderaanneming van T2P
1.4 Overeenkomst: de tussen T2P en de klant gesloten overeenkomst voor het leveren van diensten of producten.
1.5 T2P heeft altijd de mogelijkheid opdrachten te weigeren en/of aangenomen opdrachten voortijdig te staken. De reden hiervoor wordt aan de opdrachtgever gecommuniceerd.

Toepasbaarheid :

Deze voorwaarden zijn geldig voor alle klanten, leveranciers en derden die, al dan niet verbonden door een voorafgaandelijke overeenkomst, handelen met T2P. Deze voorwaarden kennen steeds gelding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Betaling :

De opstartkost, 40 procent, van de geraamde totaalkost van het project, is steeds onmiddellijk betaalbaar ( als voorschot ).

Onze facturen dienen te worden betaald binnen een termijn van 20 kalenderdagen. Facturen die niet op de vervaldag worden vereffend, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10 procent, en dit met een minimum van 75 euro ( interesten niet inbegrepen, aan 1 procent per maand ).

Uitvoering en termijnen :

T2P zal steeds alles in het werk stellen om een project zo vlot mogelijk en volgens de regels van de kunst te laten verlopen.

T2P kan échter niet aansprakelijk gesteld worden voor het door haar leverancier overschrijden van de door hem opgegeven uitvoeringstermijn.

Vrijwaring :

T2P kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten (contractueel of buitencontractueel ) van haar leveranciers. Een overmachtsituatie die zich voordoet bij de leverancier zal ook T2P vrijwaren van élke aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht, geschillen :

Alle met T2P aangegane overeenkomsten worden beheerst door Belgisch recht.
Bij betwisting omtrent deze overeenkomst zijn de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Wijziging van voorwaarden :

T2P is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen.

Incassodossiers

1. Definities

1.1 TIME2PAY hierbij genoemd als opdrachtnemer met afkorting 'T2P'.
1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijk- of rechtspersoon of zijn vertegenwoordiger, die een economische activiteit uitoefent en welke met T2P een overeenkomst aangaat,
1.3 Debiteur: de schuldenaar van de opdrachtgever, die een natuurlijke- of rechtspersoon is die een economische activiteit uitoefent.
1.4 Overeenkomst: de tussen T2P en opdrachtgever gesloten overeenkomst voor het leveren van diensten.
1.5 Vordering: het totaalbedrag dat de debiteur dient te voldoen.
1.6 Hoofdsom: totaalbedrag aan openstaande facturen.
1.7 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die T2P levert, waarbij de opdrachtgever afstand doet van haar eigen algemene voorwaarden.
1.8 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden van T2P nietig is, zullen overige bepalingen blijven bestaan en de nietige bepaling, in overleg met de opdrachtgever, aangepast worden met als doel betreffende bepaling in goede orde te behouden.
1.9 T2P heeft altijd de mogelijkheid opdrachten te weigeren en/of aangenomen opdrachten voortijdig te staken. De reden hiervoor wordt aan de opdrachtgever gecommuniceerd.
1.10 De incassokosten zijn de interesten, schadevergoeding of aanmaningskost die de opdrachtgever kan aanrekenen op grond van zijn algemene factuurvoorwaarden of de Belgische wet.

2. Tarieven

2.1 De standaardbetalingsvoorwaarde bij T2P bij incassodossiers is voorafbetaling.
2.2 Om een samenwerking te starten rekent T2P een éénmalige samenwerkingskost aan. Deze kost is éénmalig én hangt af van de laatste bruto omzet van de opdrachtgever in het inkomstenjaar voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.

2.3 Per dossier in minnelijk traject is er een dossierkost van ….. euro excl. BTW.
2.4 Indien een dossier overgaat naar het gerechtelijk traject (met advocaat en gerechtsdeurwaarder ) , is er opnieuw een dossierkost van ….. euro excl. BTW.
2.5 Wanneer de opdrachtgever de aangegeven trajecttijd doorloopt zonder dat T2P hierbij resultaat boekt, zitten er voor de opdrachtgever hier geen extra kosten aan verbonden.
2.2 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst sluit met de betreffende debiteur voor het eindigen van het traject of buitenom T2P of wanneer de opdrachtgever de opdracht voor het eindigen van het traject beëindigt, kunnen door T2P 75% van de gestelde incassokosten in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever. Hierbij is 75% van de incassokosten excl. BTW.

3. Betalingen op rekening van de opdrachtgever

3.1 Betalingen van debiteurs op rekening van de opdrachtgever dienen binnen 14 dagen overgeboekt te zijn naar T2P, tenzij anders is overeengekomen.

4. Informatie

4.1 Alle inlichtingen en gegevens die door T2P worden verstrekt dienen strikt vertrouwelijk te worden behandeld en mogen niet worden vermenigvuldigd of toegankelijk worden gemaakt voor derden. Indien door de Opdrachtgever, zijn medewerkers of aan hem gelinkte personen om welke reden dan ook niet aan het in dit artikel bepaalde wordt voldaan, is de opdrachtgever verplicht alle door T2P geleden schade te vergoeden en haar te vrijwaren voor aanspraken op schadevergoeding die door derden bij haar worden ingediend.
4.2 De Opdrachtgever erkent dat T2P niet kan garanderen of instaan voor de juistheid en volledigheid van versterkte inlichtingen of adviezen. De Opdrachtgever aanvaardt dat iedere zakelijke beslissing een eventueel risico met zich meebrengt en dat T2P bij het verstrekken van adviezen en gegevens tegenover de opdrachtgever hiervoor geen zekerheid kan bieden op welke wijze dan ook.

5. Incasso

5.1 T2P is bij het uitvoeren van incassowerkzaamheden gebonden aan haar gedragsregels en filosofie zoals deze op de website beschreven staan. De opdrachtgever aanvaardt deze aanpak.
5.2 Indien de opdrachtgever T2P opdraagt een vordering te incasseren, machtigt de opdrachtgever T2P in haar naam alle benodigde Incasso – en gerechtelijke handelingen te stellen die naar het oordeel van T2P noodzakelijk zijn. Genoemde machtiging houdt onder meer in:
– het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van debiteur;
– het aan debiteur in rekening brengen van interesten, schadevergoeding en kosten;
– het ontvangen van gelden;
– het zo nodig treffen van een verantwoordelijke betalingsregeling.

5.3 De Opdrachtgever dient, na het verstrekken van de opdracht, geen contacten met de debiteur te hebben en deze in alle gevallen naar T2P te verwijzen. Er zal door de Opdrachtgever hoe dan ook niet eerder dan na overleg met T2P afspraken met de debiteur worden gemaakt aangaande de vordering. Indien de Opdrachtgever deze voorwaarde niet in acht neemt, is er sprake van een contractuele wanprestatie van de Opdrachtgever.

5.4 T2P zal de vordering binnen de wettelijke en/of contractuele incassokosten en/of interesten verhogen, waarbij interest kan berekend worden totdat de gehele vordering voldaan is.
5.5 De Opdrachtgever dient alle relevantie informatie die nodig is om een opdracht uit te voeren aan te leveren aan T2P. T2P is niet verantwoordelijk voor het niet juist, niet volledig of niet tijdig aanleveren van betreffende informatie.
5.6 T2P vindt het niet vanzelfsprekend gerechtelijke procedures uit te voeren voor haar opdrachtgever, aangezien T2P bij dit proces de debiteur niet verder wil benadelen met gerechtelijke kosten.
5.8 Betaling van de door T2P ontvangen gelden worden uiterlijk na 14 dagen overgeboekt naar de opdrachtgever.

6. Aansprakelijkheid

6.1 T2P levert een inspanningsverbintenis en kan niet aansprakelijk zijn voor het incasso resultaat.
6.2 T2P is niet aansprakelijk voor schade, geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door verzuim van derden of voortvloeiend uit toevallige omstandigheden buiten haar controle bij het communiceren of leveren van diensten of adviezen. T2P is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade.