Privacy Disclaimer

Eigendom:

Deze website is eigendom van onderneming LEGIMA PL BVBA (ondernemingsnummer BE 0841.265.855). Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen.

Privacy voorwaarden

Door het bezoeken van de TIME2PAY website verklaart u zich akkoord met het onderstaande.

TIME2PAY is de handelsnaam van BV BVBA LEGIMA PL BVBA, met maatschappelijke zetel te Normaalschoolstraat 23, 9000 GENT, KBOnr. 0841 265 855.

TIME2PAY stelt alles in het werk om de privacy van zijn klanten te beschermen.

TIME2PAY streeft ernaar om correcte en actuele informatie te presenteren op de website. TIME2PAY kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden op de website, noch voor de gevolgen hieruitvoortvloeiend. Als u op deze website onduidelijkheden of onjuiste informatie terugvindt, moedigen wij u aan een e-mail te sturen naar hello@time2pay.eu

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is slechts informatief. De verstrekte informatie vormt geen aanbod dat TIME2PAY kan verbinden. Zonder nader advies is het gebruik of de toepassing van de voorgestelde werkwijzen door TIME2PAY voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

TIME2PAY kan niet rechtstreeks noch onrechtstreeks aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan een (in)direct gebruik van de informatie op de website.

Door naar de pagina’s op de website door te klikken en deze te bezoeken, verklaart de bezoeker expliciet voormelde bedingen te aanvaarden en te erkennen. Indien er specifiek advies wordt gevraagd aan TIME2PAY dan zijn de “algemene voorwaarden” van toepassing op de diensten verstrekt door TIME2PAY.

Privacyverklaring

Conform de privacy wetgeving (wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992) verbindt TIME2PAY zich ertoe om geen persoonsgebonden informatie op te slaan en te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verzameling van informatie

Wanneer u klant wordt moeten wij bepaalde persoonlijke informatie verkrijgen om een goede werking van onze diensten te garanderen. Deze gegevens worden bijgehouden in een database. De gegevens worden door TIME2PAY beheerd en worden onder geen beding doorgegeven aan derden. De database bevat de volgende gegevens: naam, voornaam, bedrijfsnaam, e-mail en telefoonnummer. Wij kunnen beroep doen op deze gegevens om u te contacteren.

Wanneer u zelf contact met ons opneemt kunnen wij bepaalde opmerkingen met betrekking tot dit contact verwerken in uw contactbestand. Dit laat ons toe om een meer efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden.
Verzoek richten aan TIME2PAY

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag doen om deze gegevens te verwijderen of aan te passen. Dit kan op volgend vestigingsadres:
tav.
'TIME2PAY' LEGIMA PL BVBA Normaalschoolstraat 23 – 9000 GENT BE 0841 265 855

Toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een bezoek aan deze website, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Gent.